Handels- og leverings betingelser

Bestilling og betaling
bySWIERCZ.com modtager betaling med:

 • Dankort/VISA-Dankort
 • VISA
 • VISA Electron
 • Mastercard
 • Mastercard Debit
 • JCB
 • Mobilepay
 • Viabill

Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.

bySWIERCZ.com bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

For at handle på byswiercz.com skal du være fyldt 18 år. Hvis ikke du er fyldt 18 år, kan du dog stadig købe varer såfremt du har indhentet dine forældres eller værges samtykke eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Fri fragt på køb over 399 kr.

Levering
bySWIERCZ.com leverer på alle hverdage, med ordre indgået inden kl. 12.00. Din pakke leveres inden for 1-3 hverdage (i Danmark) og 2-7 hverdage uden for Danmark. Ved udlevering af varerne overgår ansvaret og risikoen for varerne til kunden.

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet.

bySWIERCZ vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

bySWIERCZ ApS

Skellet 26, Lund

8700 Horsens

Danmark

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Refusion
Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret
Vi tager forbehold for trykfejl, fejl i pris og udsolgte vare.

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop. Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen er anmeldt skal I, hurtigst muligt og senest 14 dage efter, returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på hello@byswiercz.com. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du her (LINK)

Varen bør tilbageleveres i samme stand som den blev modtaget, det vil sige i original og uåbnet emballage. Plomberingen må ikke brydes. Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Hvis varen tilbageleveres i anden stand end beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Retur pakker må ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling. Vi afhenter ikke din pakke på posthuset. Der skal vedlægges dokumentation for din køb i retur pakken eller i meddelelsen du forinden har sendt pr. mail.

Cookies

Ved at bruge byswiercz.com acceptere du, at vi bruger cookies.

Persondata

For at handle på byswiercz.com skal du som minimum oplyse navn, adresse, e-mail, samt mobilnummer.

Disse data bliver gemt med oplysninger om hvilke vare du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10. Efter de 5 år slettes oplysningerne. Vi videregiver eller sælger selvfølgelig ikke disse oplysninger til tredjepart, med mindre dette sker i forbindelse med et helt eller delvist salg af virksomheden bySWIERCZ. Videregivelse af oplysninger, vil i sådan en situation ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalov.

Lovvalg og værneting

En vare købt på byswiercz.com er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de danske domstole.

 

Terms and Conditions 

Ordering & Payment
bySWIERCZ.com accepts the following means of payment:

 • Dankort/VISA-Dankort
 • VISA
 • VISA Electron
 • Mastercard
 • Mastercard Debit
 • JCB
 • Bank transfer

Once your goods leave our warehouse to be delivered, your payment will be drawn on the selected payment service. All prices are listed in euros and include taxes.

bySWIERCZ.com uses an authorized payment server, which encrypts all your card information with the SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that your information cannot be read.

To shop at byswiercz.com, you must be 18 years old. If you are not 18, you may still purchase goods if you have obtained your parents’ or guardian’s consent or otherwise have the legal right to enter the purchase.

Free shipping on purchase over 50 EUR.

Delivery
bySWIERCZ.com delivers on every weekday, with orders signed by noon. Your package will be delivered within 1-3 business days (in Denmark) and 2-7 working days outside Denmark. Upon delivery of the goods, the responsibility and the risk of the goods will surrender to the customer.

Complaints

In accordance with the Danish Purchasing Law (Købeloven) 2 years of warranty are granted. The right of complaint applies to defects in materials and / or fabrication.

The complaint does not apply to errors or damage caused by improper use of the product.

When using your warranty, bySWIERCZ will cover return costs to a reasonable extent.

Upon return, request and complaints are sent to:

bySWIERCZ ApS

Skellet 26, Lund

8700 Horsens

Danmark

Packages will not be received C.O.D.

Refunds

If a refund has been agreed upon, please send your bank details so that we can transfer the agreed amount.

Right of cancellation

We reserve the right to change our prices and reserve our position on misprints if any and sold-out products.

You have the right to withdraw from your purchase within 14 days after delivery. The period is counted from the day you receive your order.

Return costs must be borne by yourself.

To exercise the right of withdraw, you must inform us, about your decision to withdraw by an unequivocal statement. The withdraw deadline is met if you sent your notice before the withdraw period has expired.

You must send back the goods without undue delay and in any event no later than 14 days from the day on which you communicate your withdraw from your purchase to us.

The withdraw notification shall be given per mail at hello@byswiercz.com. In the message, please clearly let us know that you wish to exercise your right of withdrawal. You can also choose to use our default cancellation form and send by return. You can find it here (LINK)

The product shall be returned in the same state as it was received, this means in original and unopened packaging. The seal must not be broken. When returning, please ensure that the goods are properly wrapped. If the item is returned in a different condition than described above, we consider the product used, which means that, upon withdrawal of the purchase, you will only receive part or none of the purchase amount, depending on the value of the item.

Return packets must not be sent C.O.D or without distribution to our address. We will not collect your package at the post office. Documentation for your purchase must be enclosed in the return package or in the message you have previously sent on mail.

We recommend that you save the post office receipt as proof of your delivery of the package to the post office/carrier.

Cookies

By using byswiercz.com you accept that we use cookies.

Privacy policy

To shop at byswiercz.com, you must provide at least your name, address, e-mail, and cell phone number.

This data is stored with information about which item/items you purchased for 5 years from the end of the financial year to which the information relates, in accordance with Danish Financial laws (Bogføringslovens § 10). After the 5 years, the information is deleted. We will not disclose or sell this information to third parties, unless this happens in conjunction with the full or partial sale of the company bySWIERCZ. The disclosure of information will in such situation be in accordance with the Danish Personal Data Law (Persondataloven) currently in force.

Law and jurisdiction

An item purchased on byswiercz.com is subject to Danish law. Any dispute will be settled by the Danish courts.